تکنیک زدن سوزن طب سوزنی

سوزن را توسط انگشت های شست و اشاره و وسطی نگه داشته و اغلب انگشت چهارم برای هدایت سوزن به آن تکیه داده می شود. نوک سوزن تقریبا به اندازه 0.5 تا 1 سانتیمتر آزاد بوده و در نقاط طب سوزنی که قبلا به وسیله محلول ضدعفونی کننده، ضدعفونی شده است به آرامی وارد می … ادامه خواندن تکنیک زدن سوزن طب سوزنی